ТЪРГОВСКИ/КОРПОРАТИВЕН ОТДЕЛ

Търговският/корпоративен отдел на „Панова, Георгиева & Съдружници“ е иновативен и динамичен отдел, предоставящ юридически услуги на местни и чуждестранни юридически лица. Основният фокус на отдела е свързан с инвестиции и сделки с недвижими имоти (като фокусираме върху сделките свързани с учредяване право на строеж). Извършваме консултации и съдействие по избора на подходящи обекти за инвестиции в страната, както и анализ на най-подходящите форми за придобиване на право на собственост или ограничени вещни права от чужди инвеститори, включително чрез учредяване на търговско дружество или дружество със специална инвестиционна цел.

Отдела фокусира и предлага услуги в сферата на дружественото право - учредяване и регистрация на всички видове търговски дружества по Търговския закон с българско и чуждестранно участие, учредяване и регистрация на публични акционерни дружества и акционерни дружества със специална инвестиционна цел, преобразуване, сливане, вливане, разделяне, отделяне, промени в капитала, управлението и други промени в търговската регистрация на дружествата.

Нашите клиенти са корпорации и финансови институции, включително: местни и международни публични и частни компании, вариращи от предприемчиви стартиращи предприятия до зрели национални корпорации, работещи в почти всички отрасли и сектори на услугите. Широкият спектър от специализирани области и квалификации ни позволяват да Ви консултираме индивидуално, своевременно и изчерпателно.

Панова, Георгиева & Съдружници“ е широко уважавана заради способността си да структурира и координира всички аспекти на сложните сделки. Освен това, ние сме опитни да координираме и насочим други професионалисти, като например счетоводни, брокерски и инвестиционни банкови фирми, да завършат сделките по най-ефикасен и ефективен начин.