Инкасо и събиране на неизпълнени задължения

Сключване на договори за извънсъдебно събиране на вземания

Панова, Георгиева & Съдружници“  имат богат опит по въпроси свързани с междуфирмената задлъжнялост. Екипа ни е сред водещите в събиране на вземания. Нашите методи за събиране на вземания са предназначени да ви помогнат за по-бързото възстановяване на дълга, като същевременно сведете разходите си до минимум. Извършваме следните консултации:

  • Кредитни проверки на Вашите търговски партньори;
  • Разглеждане и отхвърляне на неоснователни претенции;
  • Гарантиране на вземането чрез изготвянето на договори с клаузи за всички;
  • Видове правни гаранции;
  • Провеждане на преговори и сключване на извънсъдебни споразумения;
  • Действия по опазване на имуществото;
  • Съдебно удостоверяване на претенции пред всички съдебни инстанции;
  • Медиация;
  • Признаване на чуждестранни решения и изпълнителни основания;
  • Принудително изпълнение.