Интелектуална собственост

Правни услуги за цялостна защита на правата върху обекти на интелектуална собственост

Вашата компания работи усилено, за да развие своите продукти и услуги и да изгради отлична репутация с клиентите. Как гарантирате, правата си пред конкурентите ? Нуждаете се от кантора, която разбира вашия бизнес. „Панова, Георгиева & Съдружници“  е една от малкото кантори за нови и важни въпроси на интелектуалната собственост. Кантората предлага пълен набор от услуги, сред които:

  • Предварително проучване за наличие на права върху обекти на индустриална собственост (търговски марки и промишлен дизайн) и анализ на получените резултати;
  • Консултации във връзка с процедури по регистрация и изготвяне на необходимите заявки (за търговски марки и промишлен дизайн) пред Патентно ведомство на Република България, Ведомство за хармонизация на вътрешния пазар, Международното бюро на Световната организация по интелектуална собственост;
  • Подготвяне на документи за последващи промени (прехвърляне на собствеността, смяна на собственик, подновяване на регистрацията);
  • Предоставяне на услуги по цялостно наблюдение на обекти на индустриална собственост (търговски марки и промишлен дизайн) и своевременно уведомяване на клиента при заявки за регистрация, застрашаващи правата и интересите му;
  • Консултации във връзка с процедури по оспорване регистрацията на марки и дизайни (заличаване, отмяна и процедура по опозиция) и подготвяне на молби и възражения;
  • Регистрация на домейни при съблюдаване и анализ както на правата на интелектуална собственост на клиента, така и предотвратяване на възможността за нарушаване на чужди права;
  • Консултации и изготвяне на договори за разпореждане с права на индустриална собственост, сключване на лицензионни договори, подробен правен анализ на необходимите процедури за прехвърляне права върху обекти на индустриална собственост при различни форми на преобразуване на търговски дружества;
  • Консултации и представителство пред Комисията по защита на конкуренцията в случаи на имитация на фирма, марка или географско означение, домейн или интернет страница;
  • Процесуално представителство пред компетентния съд при обжалване на решения на Патентно ведомство, на Комисията за защита на конкуренцията, както и във всички случаи на нарушени права върху обекти на интелектуална собственост;