Несъстоятелност и права на кредиторите

Несъстоятелност и права на кредиторите – консултиране и представляване

Несъстоятелността е продължителна и сложна процедура. Това изисква огромно познание и увереност, но и тактичност и дипломатически умения. „Панова, Георгиева & Съдружници“ има екип от опитни юристи, които съчетават тези качества. Ние извършваме следните консултации:

  • Консултиране и представляване на кредитори във връзка с участието им в производство по несъстоятелност и обезпечаване на техните вземания;
  • Представителство на кредитори при воденето на преговори във връзка с погасяване на техните вземания без започване на производство по несъстоятелност;
  • Предявяване на вземания, представителство в събранието и комитета на кредиторите, обжалване на решенията на синдика и т.н.;
  • Извънсъдебно и съдебно представителство на синдици от България при издирване и събиране на имущество на длъжника;
  • Предствителство на длъжника при откриване на производство по несъстоятелност;