Процесуално представителство и принудително изпълнение

Представителство пред държавни и арбитражни съдилища

Нашата цел е да развиваме интересите на нашите клиенти. Работим в тясно сътрудничество с нашите клиенти, за да разберем техния бизнес, да идентифицираме потенциалните области на експозиция, да създадем стратегии за управление на риска и когато е необходимо, да разрешим спорове чрез съдебен процес. Когато е необходим съдебен процес, ние използваме обширеният опит в съдебна зала и опит в различни области на правото.

Екипът на кантората извършва процесуалното представителство по спорове от различно естество пред съдебни и арбитражни органи в цялата страна, като  защитава интересите на своите клиенти пред съдилища в цялата страна и от всички рангове. Кантората осъществява представителство и в изпълнителните производства след съдебното решение, за да завърши цялостният процес по удовлетворяване вземанията на клиентите.

Панова, Георгиева & Съдружници” представляват своите клиенти пред държавни и арбитражни съдилища. Нашите юридически услуги в областта на съдебната защита и принудително изпълнение се състоят основно в:

  • Икономически анализ на потенциални търговски партньори;
  • Събиране на вземания;
  • Представителство при извънсъдебни преговори с цел решаване на спорове;
  • Изготвяне и сключване на извънсъдебни и съдебни споразумения;
  • Процесуално представителство пред държавните и арбитражни съдилища;
  • Принудително изпълнение;
  • Признаване на чуждестранни съдебни решения според Регламент (ЕО) № 44/2001 (Брюксел I);