Трудово право

Консултации за работодатели и работници/служители

Когато се окажете изправени пред трудови правоотношения, имате нужда от кантора, която има опит в спецификата на трудовото право и съдебните спорове, за да ви защитава агресивно. „Панова, Георгиева & Съдружници“ представляват работодатели и служители във всички аспекти на трудовото правоотношение, като:

 • Консултации по трудовоправни въпроси на дружества и граждани;
 • Сключване, изменение и прекратяване на трудови и граждански договори, изготвяне на длъжностни характеристики;
 • Изготвяне на документи, свързани с трудовото законодателство – документи по налагане на дисциплинарни наказания, уволнения, изплащане на обезщетения;
 • Консултации и защита на работници/служители във връзка с трудови спорове, искове срещу незаконно уволнение, възстановяване на работа, заплащане на дължими обезщетения, ползване на отпуск, неплатени трудови възнаграждения и др.;
 • Консултации и защита на работодатели във връзка с реализирането на дисциплинарна и имуществена отговорност на работници/служители, полагане на извънреден труд, установяване на удължено/намалено работно време и др.;
 • Консултации относно прекратяване на трудови договори;
 • Изготвяне на правни становища по всички видове трудовоправни въпроси;
 • Абонаментно правно обслужване на юридически лица;
 • Консултации и представителство при трудови спорове, съкращения, уволнения, възстановяване на работа и дължимо обезщетение;
 • Обезщетение вследствие на трудова злополука;
 • Съдействие при преговори между работодатели и работници/служители за постигане на извънсъдебно решаване на трудовите спорове;
 • Процесуaлно представителство пред всички съдебни инстанции при водене на трудови дела във връзка с уволнения, съкращения, обезщетения, неизплатени трудови възнаграждения и други трудовоправни спорове