Вещно право и строителство

Адвокатска кантора Панова, Георгиева & Съдружници – утвърдено име на пазара с недвижими имоти и строителство

Насърчаването на бизнеса ви е сериозен бизнес. И ние правим този бизнес.
Ние комбинираме юридически умения с бизнес проницателност, за да приспособим сделката към специфичните нужди на всеки клиент. Резултатът е по-ефективен процес и по-добър резултат. Кантората предлага пълен набор от услуги, сред които:

Вещно право и строителство

 • Консултации и правни съвети по сделки относно придобиване и разпореждане с недвижими имоти и движими вещи;
 • Проучване на вещноправния статут на недвижими имоти;
 • Изготвяне на подробно правно становище и анализ на правото на собственост;
 • Изготвяне на предварителни договори и нотариални актове за сделки с недвижими имоти, учредяване на ипотеки и други;
 • Подготовка на всички документи, необходими за сключването на сделката и съдействие при провеждане на преговори;
 • Учредяване на ограничени вещни права върху имоти – право на ползване, на надстрояване, на пристрояване, право на преминаване;
 • Правен режим на разпореждането с държавни и общински имоти;
 • Консултиране и изготвяне на договори за отдаване под наем на имоти;
 • Изготвяне на предварителни договори за продажба и строителство на недвижими имоти;
 • Договори за строителство;
 • Правна помощ за получаване на разрешителни и други строителни книжа, визи за проектиране, одобряване на инвестиционни проекти, разрешения за строеж, разрешения за ползване;
 • Съдействие при процедури за изменение на устройствени и кадастрални планове;
 • Структуриране на сделки с недвижими имоти;
 • Реституционни претенции;
 • Консултации при схеми за финансиране от кредитни институции;
 • Чуждестранни инвестиции в областта на недвижимите имоти;
 • Оказване на съдействие при реализиране на сделките пред нотариус, пред държавните органи и пред органите на местната администрация;
 • Процесуално представителство в съдебни производства относно недвижими имоти -спорове за собственост, делба, наличие на ограничени вещни права и други;