Общи условия

Общи условия

Използването на уебсайта www.advokat-pg.com, наричан за краткост „сайт“, е обвързано с настоящите Oбщи условия. С тези Общи условия се определят редът и условията за предоставяне на юридически услуги от Адвокатска кантора „Панова, Георгиева & Съдружници“ на клиенти на Кантората.

Приемането на настоящите общи условия е условие за  ползване на сайта  www.advokat-pg.com и неговото съдържание. Съгласието се счита за дадено с предприемането на необходимите действия на зареждане на страниците на сайта на браузера.

Обща информация:

Чл.1. Всякаква лична информация, която се изисква при попълване на формата за „Контакти с нас“ и „Безплатна консултация“ (Име, Е-mail, Телефон за обратна връзка) е строго конфиденциална и няма да бъде разпространявана под никаква форма, както и никъде в сайта.

Чл.2. При попълване на формата за „Контакти с нас“ и „Безплатна консултация“ автоматично се генерира запитване и се изпраща на електронната поща на кантората.

Чл.3. Адвокатът от Адвокатска кантора „Панова, Георгиева & Съдружници“ не се ангажира изрично да отговаря на всички въпроси, зададени от формата за „Контакти с нас“ и „Безплатна консултация“. Той има право лично да преценява дали е достатъчно компетентен по даден казус и дали може да даде адекватен отговор. Отговорът се получава в рамките на 5 /пет/ работни дни.  В случай, че въпроса е зададен неясно или същият е непълен и/или неточен, адвокатът може да пoиска потребителя да отстрани неточността, след като адвокатът му даде указания за това. В този случай, 5 /пет/ дневният срок за отговор, започва да тече, след отстраняване от потребителя на нередовността.

Чл.4. Използването на услугата „Контакти с нас“ и „Безплатна консултация“ не обвързва по никакъв начин потребителя от една страна и Адвоката от Адвокатска кантора „Панова, Георгиева & Съдружници“ от друга. Поемането на работа по даден правен въпрос, става единствено след постигане на съответното споразумение за това.

Чл.5. Сайтът не е разработен с цел реклама по смисъла на Закона за адвокатурата и Етичния кодекс на адвоката.

Чл.6. Адвокатът от Адвокатска кантора „Панова, Георгиева & Съдружници“ не се ангажира с отговорност относно актуалността, точността и изчерпателността на информацията съдържаща се в сайта.

Чл.7. Адвокатът от Адвокатска кантора „Панова, Георгиева & Съдружници“ има право да филтрира, коригира и трие коментари по въпроси, дискутирани в сайта.

Чл.8. Всички изображения, текстове и друга информация, публикувани в сайта на Адвокатска кантора „Панова, Георгиева & Съдружници“, са представени единствено с информационна цел. Всички авторски права и права над интелектуалната собственост, свързани с този уебсайт, неговите дизайн, лого, текстове и снимки остават законни права на Адвокатска кантора „Панова, Георгиева & Съдружници“ и попадат под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права.

Чл.9. Забранява се възпроизвеждането с търговска цел на която и да е част от съдържанието на сайта, на статия, коментар, снимка или друг елемент на хартия или друг подобен носител чрез репрографиране или какъвто и да е друг способ, осигуряващ подобен резултат. Всяко лице, което не съобразява своето поведение с горепосочените изисквания, носи гражданско-правна, административна и/или наказателна отговорност за своите действия и/или бездействие.

 

Услуга „Блог“:

Чл.10. Основната идея на блога е дискусия по правни проблеми, които практиката поставя особено остро, проблеми, по които могат да бъдат обсъдени различни гледни точки. Възможността за поставяне на въпрос е с цел блогът да бъде пространство за дискусия и коментар по различни правни въпроси от различни правни области, но блогът не е средство за оказване на безплатна правна помощ, нито може да замести личното ангажиране на адвокат, когато такъв Ви е необходим.

Чл.11. Авторските публикации са само по принципни въпроси на правото. В тях се съдържа информация в обобщена  и често абстрактна и/или научна форма и поради това е предназначена само и единствено за предоставяне на най-обща и лична професионална гледна точка по дискутираните въпроси. Статиите и коментарите в блога нямат за цел  да бъдат заместител на подробен правен анализ, на анализ по конкретна тема и/или въпрос на правото, нито на професионален правен съвет.

Чл.12. Статиите, коментарите и становищата на сайта не съставляват правен съвет, нито форма на правна помощ.

Чл.13. Адвокатът от Адвокатска кантора „Панова, Георгиева & Съдружници“ не поема каквато и да е отговорност за вреди причинени на когото и да било от действия или бездействия в резултат на която и да е част от публикациите, коментарите и становищата в блога.

Чл.14. Публикациите и съдържанието в блога са авторски и са под закрилата на ЗАПСП. За нарушения на авторското право се носи гражданска, административна и наказателна отговорност.

Чл.15. Всички статии от рубриките в блога могат да бъдат цитирани само със задължително посочване на авторството, датата на публикуване и уеб адресът им.

 

Услуга „Безплатна Консултация“

Чл.16. Консултацията която предлага Адвокатска кантора „Панова, Георгиева & Съдружници“  е в неплатена форма.

 

Конфиденциалност

Чл.17. Адвокатска кантора „Панова, Георгиева & Съдружници“ запазва поверителна цялата информация, отнасяща се до случаите, по които работим за вас. Съгласно Закона за адвокатурата адвокатските книжа, досиета, кореспонденцията с клиентите, електронни документи, компютърна техника и други носители на информация са неприкосновени и не подлежат на преглеждане, копиране, проверка и изземване.

Дадените от нас становища и подготвените документи са само за ваше ползване и не могат да бъдат копирани или използвани от трети лица без наше писмено съгласие.

 

Лични данни

Чл.18. Виж Политика за поверителност.

 

Други разпоредби

Чл.19.  Адвокатска кантора „Панова, Георгиева & Съдружници“ си запазва правото да изменя и/или допълва настоящите Условия за ползване едностранно, без да уведомява изрично за това потребителя, участващия адвокат и/или посетителя на уебсайта.

Чл.20. Адвокатска кантора „Панова, Георгиева & Съдружници“ не носи отговорност за загуби и вреди, претърпени във връзка с използването на сайта.

Чл.21. Към тези общи условия се прилага българското материално право. В случай на спор, той ще се разглежда и разрешава от съответния български съд. В случай на някакво несъответствие между българската версия и версия на друг език се взима предвид българската версия.