Можем ли да атакуваме глобите на КАТ в съда?

развод
Какви стъпки да предприемете процедура за развод?
05.04.2018
Дисциплинарно уволнение
Дисциплинарно уволнение – какви права има работника и как да ги защити?
10.04.2018

Можем ли да атакуваме глобите на КАТ в съда?

Можем ли да обжалваме глобите на КАТ?

Как да отмените издаденото наказателно постановление, с което ви е наложено наказание „глоба“?

Съставен ви е акт за административно нарушение, а известно време след това сте уведомен, че е съставено и наказателно постановление, с което се налага административна санкция. В такъв случай, се възползвайте от правото което имате, а именно: Да оспорите наказателното постановление. Наказателното постановление подлежи на обжалване в 7 /седем/ дневен срок от връчването му. Жалбата следва да бъде изготвена в писмена форма и в нея следва да бъдат посочени трите имена на нарушителя, ЕГН и адрес за призовавне. Следва да бъде адресирана до районния съд по местоизвършване на нарушението, както и да бъде посочено наказателното постановление, което се обжалва. В жалбата се посочват неизяснени обстоятелства и доказателствата, които следва да се събират и проверяват, както и в какво се състои порокът на атакуваното наказателно постановление. Към жалбата се прилагат и писмени доказателства, когато има такива. Жалбата се подава до районен съд чрез административнонаказващия орган издал постановлението.

Пропуски в закона позволяват на шофьори успешно да обжалват актовете си в КАТ, като около 50% от обжалваните актове падат в съда, заради невръчени наказателни постановления или пропуски допуснати при издаването им. Поради това, съветваме винаги при издаване на Наказателно постановление да се консултирате с адвокат, дали да се предприемат действия по обжалването му.

Какво ще ни струва обжалването на Наказателното постановление?

Ако Наказателното постановление бъде отменено, то заплатеният от нарушителя адвокатски хонорар, представлява имуществена вреда, която е причинена в следствие на незаконосъобразното наказателно постановление. Тази имуществена вреда подлежи на обезщетяване по реда на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди /ЗОДОВ/. Съгласно този закон, държавата и общините отговарят за вредите, причинени на граждани и юридически лица от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на техни органи и длъжностни лица при или по повод изпълнение на административна дейност.

Така в случай, че Наказателно постановление бъде отменено от съда, разходите на лицето по обжалването, могат да бъдат претендирани от органите, които са им наложили наказания.

 

 

Източник: pravatami.bg

Статията представя общи положения и не е правен съвет. Авторът й не носи отговорност за предприемането на каквито и да е правни действия въз основа на съдържанието й.

1 Comment

  1. Венци каза:

    Глупости, няма такова нещо 50% актове падат. .. Аз лично два пъти обжалвам НП ,което е изтекло по давност и съда го потвърждава и на двете инстанции.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *